image banner
Kết quả triển khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
Thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Sở Du lịch đã xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 để tăng cường ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công chức và người lao động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực; đưa việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm của Sở.

Thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020. Sở Du lịch đã xây dựng Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 để tăng cường ý thức, trách nhiệm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho công chức và người lao động trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi hiện tượng lãng phí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tài chính, tài sản, thời gian và nhân lực; đưa việc thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 vào nhiệm vụ trọng tâm trong năm của Sở.

Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực quản 1ý đã rà soát và thực hiện nghiêm các văn bản ban hành liên quan đến thực hành tiết kiệm chống 1ãng phí, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực như: quản 1ý đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản công; quản lý trụ sở 1àm việc và các tài sản khác; 1ập danh sách chuẩn định mức về chi văn phòng phẩm, chi hội nghị, chi tiếp khách,...

Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách nhà nước:

Xây dựng và thực hiện nghiêm chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong quản lý, sử dụng kinh phí, tài sản công; không đưa vào kế hoạch mua sắm những tài sản chưa phải là nhu cầu cấp thiết; giảm tần suất và hạn chế nhất các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, công tác phí; tổ chức hội nghị có kế hoạch, nội dung thiết thực, đúng thành phần, đối tượng.

Công khai những quy định về sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính được giao. Đồng thời thực hiện tốt các định mức, tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu làm cơ sở thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chi tiêu ngân sách đảm bảo tiết kiệm, đặc biệt trong việc mua sắm và sửa chữa tài sản, sử dụng tài sản.

Trong quản lý trụ sở làm việc và tài sản công:

Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở từng phòng của Sở tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản, sử dụng kém hiệu quả.

Tăng cường quản lý đối với phương tiện đi lại, xác định rõ việc sử dụng  phương tiện đi lại đúng chế độ, không vượt quá tiêu chuẩn; hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị điện không cần thiết, tạo thói quen cho mỗi cán bộ, công chức và người lao động có ý thức tắt các thiết bị điện khi không cần thiết sử dụng. Sử dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, hạn chế sử dụng ánh đèn điện, điều hòa khi có ít người.

Sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm, vừa đủ và đúng mục đích. Sử dụng điện thoại căn cứ vào điều kiện thực tế của Sở, quy định của Chính phủ quy định về định mức, tiêu chuẩn sử dụng điện thoại trong các cơ quan hành chính và hướng dẫn của Bộ Tài chính. Chỉ sử dụng điện thoại vào giải quyết công việc của cơ quan, tuyệt đối không sử dụng điện thoại trong việc riêng của cá nhân.

Thực hiện khoán văn phòng phẩm cho từng cá nhân, bộ phận và tổ chuyên môn để có trách nhiệm trong việc quản lý và tiết kiệm sử dụng. Việc gửi, nhận công văn qua email, hạn chế việc in, photo các tài liệu không cần thiết. Đặc biệt việc in, photo các văn bản ra hai mặt giấy tránh lãng phí. Sử dụng máy tính, máy phô tô vào công việc đúng mục đích, không photo tùy tiện.

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động:

Lãnh đạo Sở luôn quán triệt các phòng chức năng xếp lịch làm việc phù hợp, nội dung làm việc cần lồng ghép, tránh việc phải huy động cán bộ công chức và người lao động đến công sở trong những việc không cần thiết. Thực hiện quản lý chặt chẽ thời giờ lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức và người lao động tại công sở; giảm thiểu thời gian tổ chức các hội nghị nhưng vẫn đảm bảo chất lượng công việc. Tiếp tục thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế; phấn đấu thực hiện chỉ tiêu tinh giản đảm bảo kế hoạch được giao.

Đề án vị trí việc làm của Sở được xây dựng và điều chỉnh theo chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, đảm bảo tính khoa học, khách quan, công khai, minh bạch; phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của Sở.

                                                                      Ninh Nguyễn

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0