image banner
Các văn bản về Cải cách hành chính của thành phố Hải Phòng và Sở Du lịch

- Quyết định số 3538/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thành phố Hải Phòng năm 2018 (Tải văn bản)

    - Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố Hải Phòng (Tải văn bản)

- Kế hoạch số 04/KH-SDL ngày 12/01/2018 của Sở Du lịch về Cải cách hành chính nhà nước của Sở Du lịch năm 2018 (Tải văn bản)

- Kế hoạch số 07/KH-SDL ngày 30/01/2018 của Sở Du lịch về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Du lịch Hải Phòng (Tải văn bản)

    -
Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính Phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 (Tải văn bản).

-  Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020 (Tải văn bản).

- Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế (Tải văn bản).

- Nghị định số 36/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức (Tải văn bản)

    - Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương (Tải văn bản).

- Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính (Tải văn bản).image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 92
  • Trong tháng: 6 689
  • Tất cả: 29778